Договір публічної оферти

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які відповідають вимогам даного Договору і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи — підприємця Деркача Дениса Володимировича, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , названого в подальшому «Виконавець» на визначених Договором умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п.п. 3.3.1., 3.3.2. даного Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 1. Визначення термінів

1.1. Договір (оферта) — даний публічний Договір між Замовником та Виконавцем, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.2. Сайт — веб-сторінка, доступна у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://ecommerce.advocate.lutsk.ua/.

1.3. Акцепт оферти (прийняття пропозиції) — повне й беззастережне прийняття Замовником умов, викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення Заявки на веб-сайті https://ecommerce.advocate.lutsk.ua/ та належної оплати вартості послуг. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту даної оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеного Сторонами у письмовій формі. При поданні Заявки та здійсненні оплати згідно умов даного Договору Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з усіма умовами цієї оферти.

1.4. Виконавець — фізична особа – підприємець Деркач Денис Володимирович.

1.5. Замовник — це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані та згоду на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, і має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.6. ОнлайнКурс (Курс) — цілісний і сформований виклад за допомогою Контенту за темою «Юридичні аспекти діяльності інтернет-магазину». Характеристики Курсу визначаються на веб-сайті Курсу. 

1.7. Контент — означає відеодекції, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником за відповідну плату.

1.8. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, формат, форму та особливості доступу до Курсу.

1.9. Реєстрація Замовника (далі — Реєстрація) — заповнення Замовником Заявки шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.

1.10. Заявка – електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

1.11.  Посилання на сайт — буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.

1.12. Відеолекція — аудіо-відеовиклад навчального матеріалу, який надається для вивчення Виконавцем в рамках Курсу.

1.13. Банківський рахунок Виконавця — банківський рахунок ФОП Деркача Дениса Володимировича.

 1. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з навчання в сфері юридичних аспектів діяльності електронної комерції та з організації і забезпечення доступу Замовника до придбаного ним Курсу «Юридичні аспекти діяльності інтернет-магазину», а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку їх отримання, встановлених Договором.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця).

2.3. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5. Виконавець не зобов’язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у випадку невідповідності Замовника.

2.6. Всі умови Договору викладені в даній оферті є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця.

2.7. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від Реєстрації на Курс.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Замовника.

2.9. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору.

 1. Порядок укладення Договору

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця та укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка відповідає вимогам даного Договору і бажає придбати послуги Виконавця.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії в їх сукупності:

3.3.1. належним чином заповнив Заявку на Курс і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти;

3.3.2. після оформлення Заявки належним чином оплатив послуги Виконавця.

3.3.3. Реквізити для оплати послуг Виконавця зазначаються в електронному повідомленні, яке надсилається Виконавцем/представником Виконавця на відповідний месенджер, обраний Замовником в Заявці.

3.3.4. Особа, яка не виконала хоча б одну з дій передбачених п.п. 3.3.1, 3.3.2. даного Договору, не є Замовником.

3.4. Акцепт даної оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень) та що Замовник погоджується і беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу, що розміщені на Сайті Курсу.

3.5. Термін акцепту необмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.7. Умови даного Договору діють для будь-якого Курсу із вказаних на Сайті.

3.8. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у випадку порушення Замовником умов даного Договору. Виконавець повідомляє Замовника про розірвання Договору шляхом направлення повідомлення на реквізитами, вказаними Виконавцем у Заявці під час Реєстрації. В даному випадку грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

 1. Порядок отримання Замовником доступу до курсу

4.1. Для участі в Курсі Замовнику необхідно зареєструватися, і виконати всі умови даного Договору.

4.2. Після Реєстрації, на зазначений Замовником номер телефону у відповідному обраному месенджері (Viber, Telegram), надійде повідомлення від Виконавця про підтвердження отримання Заявки на участь в Онлайн-курсі, а також повідомлення із реквізитами для оплати вартості курсу.

4.3. Після оплати вартості Курсу Замовник надсилає Виконавцю шляхом електронного повідомлення скриншот Квитанції або Квитанцію про оплату вартості Курсу.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати вартості Курсу, Виконавець не пізніше 3 календарних днів надає доступ Замовнику до матеріалів Курсу.

4.5. Доступ до бази відеолекцій та інших матеріалів Курсу є відкритим для Замовника, і забороняється розповсюдження ним для інших осіб з його боку. У випадку їх нецільового використання у відкритому доступі з комерційною, або іншою метою, Виконавець залишає за собою право обмежити доступ до матеріалу Курсу, а також застосувати до Замовника санкції, передбачені цим Договором та законодавством.

4.5.1. Доступ до бази відеолекцій та інших матеріалів курсу здійснюється за наявності у Замовника підключення до мережі Інтернет. У випадку відсутності у Замовника належної якості інтернет-зв’язку, Виконавець не несе відповідальність за належне надання послуг за цим Договором. 

4.6. Всі відеолекції та матеріали Курсу, (крім тих що являють собою витяги з нормативних актів та затверджені відповідними державними органами зразки заяв) належать Виконавцю та на них розповсюджується режим авторського права.

4.7. Після перегляду відеолекцій Замовник має право ставити запитання які стосуються відеолекції в особисті повідомлення відповідальної особи Виконавця.

4.8. Від моменту отримання доступу до всіх матеріалів Курсу Замовник має можливість в повній мірі використовувати надані матеріали в своїх особистих цілях (скачувати, змінювати, користуватися).

 1. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. За умови акцепту Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість проходження придбаного ним Курсу.

5.1.2. На вимогу Замовника надати йому інформацію щодо Курсу.

5.1.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо проходження Курсу.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати зміст Курсу за власним бажанням.

5.2.2. На власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів сплачених за Курс, у разі якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.

5.2.3. Припинити доступ Замовника до всіх матеріалів Курсу без повернення внесеної Замовником оплати за Курс, у випадках:

 • порушення Замовником правил поведінки під час проходження Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу та лекторів Курсу, примушування їх до відхилення від теми Курсу, нецензурні вирази і т.д .
 • порушення Замовником умов цієї Оферти;
 • встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця;
 • встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до Курсу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в Курсі, третім особам за плату або безкоштовно;
 • використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання послуг Виконавця, в інших цілях, крім особистого некомерційного використання;
 • при поверненні коштів Замовнику.
 1. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. На Сайті належним чином заповнити Заявку та підтвердити свою безумовну та беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу і правилами його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття оферти в Заявці на Курс.

6.1.2. Належним чином оплатити послуги Виконавця згідно з умовами даного Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Курсу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Курсу.

6.1.4. Утримуватись від поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, лекторів Курсу.

6.1.5. Утримуватись від інших дій, не передбачених даним Договором, але таких, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця.

6.1.6. Не повторювати, не копіювати, не продавати, не передавати третім особам, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням доступу до Курсу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його особистих потреб . Протиправна передача матеріалів курсу третім особам вважається порушенням авторських прав Виконавця на створений об’єкт – онлайн-курс. 

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Отримати доступ до Курсу на необмежений термін за умови виконання належним чином своїх обов’язків за даним Договором та відсутності будь-яких його порушень.

 1. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за даним Договором встановлюється у національній валюті України та розміщується на сайті Курсу.

7.2. Дійсною вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу від Замовника на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Актуальна інформація про діючі знижки на вартість певного Курсу (Курсів) розміщується на Сайті.

 1. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

8.2. У випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, Викладачів, інших Замовників, в тому числі у випадку передачі Замовником інформації, матеріалів отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Замовником вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

 • відсторонення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс
 • відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням, в тому числі моральної шкоди.
 1. Інтелектуальна власність

9.1. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів отриманих в процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих цілях і не допускається в інших цілях.

9.2. Виконавець залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання третіми особами.

9.3. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання знаків для товарів і послуг, що можуть міститися в Контенті, Курсах, на Сайті.

9.4. У випадку наявності обґрунтованих підозр про порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб матеріалами, що містяться в Контенті, Курсах, на Сайті, Виконавець зберігає за собою право призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього та наступного повідомлення Замовника.

9.5. Передача Замовником третім особам матеріалів курсу вважається порушенням авторских прав Замовника на створений онлайн-курс. 

 1. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на свій розсуд і несе за це односторонню відповідальність.

10.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, здобутки, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

10.3. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.

 1. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін.

11.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) наступне: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу Сторону впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

11.4. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.

 1. Додаткові умови

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується законодавство України. Всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

12.2. Досудовий претензійний порядок вирішення суперечок між Сторонами є обов’язковим за даним Договором. Строк розгляду претензії складає 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання.

12.3. У випадку якщо суперечку неможливо розв’язати в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовились, що всі суперечки за даним Договором вирішуються у суді за місцезнаходженням Виконавця.